Algtaseme õpe

 TANTS ja liikumine – algtaseme õpe
ÕPPEKAVA

Õppekava lühikirjeldus

„TANTS ja liikumine – algtaseme õpe“ on dokument, mille alusel toimub õppetöö Agneta Tantsukoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, tantsukooli põhikirjast. Õppekava alusel toimuv tantsimise ja võimlemise alane õpe on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele vanuses 7-10 aastat, kes soovivad õppida tundma tantsulise liikumise ja põhivõimlemise aluseid ning väljendusvõimalusi, mida tants ja liikumine pakuvad. Rõhk on pandud 7-10 aastaste laste vanuselisele iseärasusele, arvestades õpilaste võimet, loovust ja koostöövalmidusoskust.

Õppe eesmärgid

 • Tekitada huvi tantsimise vastu.
 • Tantsualaste elementide algteadmiste õppimine ja järjepidev täiendamine.
 • Tervise tugevdamine läbi õige kehahoiaku omandamise.
 • Meeskonnatöö oskuste kujundamine põhimõttel „üks kõigi ja kõik ühe eest“.

Õpiväljundid

 • Õpilane tunnetab lihtsamat rütmi ja oskab seda tantsides jälgida.
 • Õpilane suudab orienteeruda ruumis, mõistes lihtsamaid liikumisi ja suundi.
 • Õpilane oskab teha koordineeritud liikumisi ja oma keha suunata vastavalt vajadusele.
 • Õpilane oskab eristada erinevaid lihtsamaid liikumise stiile.
 • Õpilane suudab teostada lihtsamaid akrobaatilisi elemente: tirel, turiseis, sild, spagaat jne.
 • Õpilane suudab teostada erinevaid lihtsamaid hüppeid nii ühel kui ka kahel jalal.
 • Õpilane oskab sooritada vahendiga erinevaid lihtsamaid liikumisi.
 • Õpilane suudab sooritada tasakaaluharjutusi kahel jalal ja ühel jalal.

Õppe kestus (maht)

Nominaalne õppe kestus on 3 kursust. Ühe kursuse kestus on 1 õppeaasta, sisaldades 200 akadeemilist tundi, esinemise praktikat ja lisaks suvelaagrit 10 päeva. Ühe nädala õppetöö maht on 4 akadeemilist tundi.

Kogu õppekava tundide arv on 600 akadeemilist tundi, millest on teoreetilisi tunde 25, praktilisi tunde 575.

Õppe korraldus

 • Algtaseme õppe õppetöö alustuse eelduseks on eelkooli läbimine või vastava tasemeeksami positiivne sooritus.
 • Õppegrupi maksimaalne suurus on 16 inimest.
 • Õppetöö toimub Tallinna Lindakivi Kultuurikeskuse ruumides 3 korda nädalas.
 • Õppekava „ TANTS ja liikumine – algtaseme õpe“ on läbitud juhul, kui kõik õppeained on arvestatud või sooritatud positiivsele tulemusele.
  • „A“ – arvestatud – õppeaine loetakse arvestatuks, kui 80% tundidest on läbitud
  • Hinne „5“ – õpilane on omandanud õpitavast 90-100%
  • Hinne „4“ – õpilane on omandanud õpitavast 70-80%
  • Hinne „3“ – õpilane on omandanud õpitavast 50-60%
  • Hinne „2“ – õpilane on omandanud õpitavast alla 50%. Mittepositiivne hinne, mis tähendab, et õpilane peab sooritama eksami uuesti või kordama õppeainet.

 

Õppeainete loend

ÜKE I

Aine eesmärk: üldine kehaline ettevalmistus, mis sisaldab keha soojendust, lihastreeningut, venitust.

Õppeaine väljund: õpilase keha füüsiline areng, parem vastupidavus, parem kehahoid, tugevam tervis.

Õppeaine maht: 5 teoreetilist tundi ja 100 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.

Repertuaar I

Aine eesmärk: estraad- ja showtantsustiilis kavade õppimine ja nende esitamine.

Õppeaine väljund : õpilane valdab ülal mainitud tantsustiile õpitud mahus. Õppeaine juurde käib osalemine tantsualastel festivalidel.

Õppeaine maht: 105 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Akrobaatika I

Aine eesmärk: lihtsamate akrobaatiliste elementide õppimine nagu tirelid, veered, turiseis, kaar sild, spagaat jne.

Õppeaine väljund: õpilane suudab sooritada ülal mainitud elemente nii isesisvalt kui ka tanstu ja muu liikumise raames.

Õppeaine maht: 4 teoreetilist tundi ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus jälgitakse õpilase tehnilisi teadmisi elementide sooritamiseks ja elementide tehnilist sooritust.

Põhivõimlemine

Aine eesmärk: põhivõimlemisalaste elementide, liikumiste õppimine nii vahendiga kui ilma. Neist kava seadmine ja nende esitamine. Õppeaine on vajalik õpilaste keha-, ruumi-, tasakaalutunnetuse arendamiseks. Õppimine Ernst Idla võimlemise alustele tuginedes:

1. Liikumisõpetus sobib kõigile, olenemata harjutajate vanusest ja võimetest. Eesmärgiks on loomuliku ja funktsionaalse liikumise saavutamine.

2. Liikumisõpetus lähtub inimesest kui tervikust, mõjutade tema keha, hinge ja isiksust.

3. Liikumiõpetus lähtub põhiliikumistest- kõnnist jooksuni. Pall ja muusika on vahendid, mis inspireerivad ja aitavad liikumisele anda loomulikku sujuvust.

4. Funktsionaalse ja loomuliku liikumise saavutamiseks peab füüsilisele tegevusele lisanduma hingeline sisseelamine.

5. Metoorika ja koordinatsiooni arendamine peab algama varases lapsepõlves, enne puberteediiga. Hea koordinatsioon on kapital, mis säilib kogu elu. Teiste kehaliste võimete kestvus on lühiajalisem ja nõuab pidevalt treeningut

Õppeaine väljund: õpilane on omandanud Ernst Idla põhivõimlemise alased algteadmised ja suudab esitada vastavaid õpitud kavasid. Õppeaine juurde käib ka osalemine võimlemisalastel festivalidel.

Õppeaine maht: 105 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Rahvaste tantsud I

Aine eesmärk: lihtsamate rahvaste tantsude sammude, elementide õppimine ja nendest esinemiskava kokku seadmine. Eesti, vene rahvatantsude baasil.

Õppeaine väljund: õpilane valdab eesti ja vene rahvatantsude põhisammustikku ja suudab neist kokkupandud tantsukava esitada.

Õppeaine maht: 4 teoreetilist ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus jälgitakse õpilase tehnilisi teadmisi elementide sooritamiseks ja tantsukava esituse oskust.

Klassikaline ballett I

Aine eesmärk: luua võimalused algteadmiste saamiseks kehaliikumise põhiprintsiipidest ja anatoomiliselt korrektsest keha valdamisest balleti kontekstis; luua võimalused arendada väljapoolsust ja lülisamba ning kehaosade sirutatust läbi balleti treeningsüsteemi esteetika.

Õppeaine väljund: õpilane suudab oma keha anatoomiliselt korrekstelt hallata, suudab sooritada liikumisseadeid teadlikult ja korrektselt ja teab balleti terminoloogiat.

Õppemaht: 5 teoreetilist tundi ja 90 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus õpilane peab sooritama õpitud liikumiste ja tantsuelementide kombinatsioonid.

Klassikalise jazzi alused

Aine eesmärk: jazztantsu lihtsamate põhisammude ja liikumiste õppimine. Jazztantsu stiiliga tutvumine videomaterjalide põhjal. Lihtsama kava seadmine.

Õppeaine väljund: õpilane tunneb mõningaid jazztantsu põhilisi samme ja liikumisi ning oskab neid kokkuseatuna esitada.

Õppemaht: 4 teoreetilist tundi ja 30 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal. 5

Tantsu eetika

Aine eesmärk: saada teadmisi, kuidas tantsida nii, et tulemus oleks kõigile meeldiv ja et tants näeks korrektne ja esteetiline välja.

Õppeaine väljund: suudab järgida tantsija tantsueetikat, arvestades esinemisel kaastantsijate, kaasesinejate ja publikumiga.

Õppemaht: 3 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

Vigastuste ennetamine

Aine eesmärk: jagada õpilasele teadmisi, mismoodi tuleb treeningutunnis ja esinemistel käituda, et vältida vigastusi.

Õppeaine väljund: õpilane omab teadmisi ohutust treeningust.

Õppemaht: 2 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

Rühmvõimlemine

Aine eesmärk: rühmvõimlemine (Aesthetic Group Gymnastics) on naiste spordiala, mille eesmärgiks on harmooniline, rütmiline, ökonoomne liikumistehnika. See on stiliseeritud, väljenduslik ja loomulik tervet keha haarav liikumine.

Õppeaine väljund: õpilane suudab olla graatsiline ja väljenduslik, sooritades erinevaid koordiniseeritud liikumisi. On õppinud oma keha paremini tundma ja valitsema. Õppeaine alla käib osalemine festivalidel ja võistlustel.

Õppemaht: 2 teoreetilist tundi ja 18 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.