Kesktaseme õpe

  TANTS ja liikumine – kesktaseme õpe
ÕPPEKAVA

Õppekava lühikirjeldus

„TANTS ja liikumine – kesktaseme õpe“ on dokument, mille alusel toimub õppetöö Agneta Tantsukoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, tantsukooli põhikirjast. Õppekava alusel toimuv tantsimise alane õpe on mõeldud õpilastele vanuses 11-14, kes soovivad areneda tantsukunsti vallas: õppida tundma erinevaid tantsustiile, arendada ja tugevdada oma keha terviklikult.

Õppe eesmärgid

 • Tekitada huvi erinevate tantsustiilide ja üldise tantsu vastu.
 • Õpetada oma keha tunnetama, oskuslikult käsitlema ja teadvustada tantsualase vajaduse olulisusest kehale.
 • Õppurite tervise tugevdamine , erinevate kehaliste võimete (kiiruse, osavuse, vastupidavuse, koordinatsiooni, painduvuse jne) ning teoreetiliste põhiteadmiste mitmekülgne arendamine.
 • Tantsuliste iseloomuomaduste, suhtumise ja hoiakute arendamine, mis on aluseks oskusliku meeskonnatöö kujunemisele.

Õpiväljundid

 • Õpilane tunnetab erinevaid rütme ja oskab neid tantsides järgida.
 • Õpilane suudab orienteeruda ruumis, tunnetades erinevaid ruumipunkte.
 • Õpilane mõistab, et keha liikumine on tema suunatav.
 • Õpilane omab oskusi teha koordineeritud liikumisi ja on võimeline neid ka ettekandma.
 • Õpilane oskab tantsida, võimelda rühmas ja osaleda süsteemses treeningus.
 • Õpilane oskab eristada erinevaid liikumise stiile.
 • Õpilane suudab teostada erinevaid akrobaatilisi elemente: hundiratas, sildring ette, erinevad kätelseisud jne
 • Suudab sooritada erinevaid hüppeid nii ühel kui ka kahel jalal.
 • Suudab sooritada erinevate vahenditega raskemaid liikumisi.
 • Suudab sooritada tasakaaluharjutusi ühel jalal ja pöördeid 360 kraadi.

Õppe kestus (maht)

Nominaalne õppe kestus on 3 kursust. Ühe kursuse kestus on 1 õppeaasta, sisaldades 250 akadeemilist tundi, esinemise praktikat ja suvelaagrit 10 päeva. Ühe nädala õppetöö maht on 6 akadeemilist tundi.

Kogu õppekava tundide arv on 720 akadeemilist tundi, millest on teoreetilisi tunde 55, praktilisi tunde 665. Valikaineid praktilistest tundidest 90 akadeemilist tundi.

Õppe korraldus

 • Kesktaseme õppetöö alustuse eelduseks on algtaseme õppe läbimine või vastava tasemeeksami positiivne sooritus.
 • Õppegrupi maksimaalne suurus on 16 inimest.
 • Õppetöö toimub Tallinna Lindakivi Kultuurikeskuse ruumides ja treeningud toimuvad 3 korda nädalas.
 • Õppekava „TANTS ja liikumine – kesktaseme õpe” on läbitud juhul, kui kõik õppeained on sooritatud positiivsele tulemusele.
  • „A“ – arvestatud – õppeaine loetakse arvestatuks, kui 80% tundidest on läbitud
  • Hinne „5“ –õpilane on omandanud õpitavast 90-100%
  • Hinne „4“ –õpilane on omandanud õpitavast 70-80%
  • Hinne „3“ – õpilane on omandanud õpitavast 50-60%
  • Hinne „2“ – õpilane on omandanud õpitavast alla 50%. Mittepositiivne hinne, mis tähendab, et õpilane peab sooritama eksami uuesti või kordama õppeainet.

 

Õppeainete loend

ÜKE II

Aine eesmärk: üldine kehaline ettevalmistus tantsualasteks treeninguteks. Tund sisaldab keha soojendust, lihastreeningut, venitust.

Õppeaine väljund: õpilase keha füüsiline areng, parem vastupidavus, parem kehahoid, tugevam tervis.

Õppeaine maht: 5 teoreetilist tundi ja 125 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.

Repertuaar II

Aine eesmärk: estraad- ja showtantsustiilis kavade õppimine ja nende esitamine.

Õppeaine väljund: õpilane valdab ülal mainitud tantsustiile õpitud mahus. Õppeaine juurde käib osalemine tantsualastel festivalidel.

Õppeaine maht: 120 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Klassikaline ballett II

Aine eesmärk: luua võimalused teadmiste saamiseks kehaliikumise põhiprintsiipidest ja anatoomiliselt korrektsest keha valdamisest balleti kontekstis; luua võimalused arendada väljapoolsust ja lülisamba ning kehaosade sirutatust läbi balleti treeningsüsteemi esteetika.

Õppeaine väljund: õpilane suudab oma keha anatoomiliselt korrekstelt hallata, suudab sooritada liikumisseadeid teadlikult ja korrektselt ja teab balleti terminoloogiat.

Õppemaht: 10 teoreetilist tundi ja 110 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus õpilane peab sooritama õpitud liikumiste ja tantsuelementide kombinatsioonid.

Klassikaline jazz I

Aine eesmärk: Luua võimalused jazztantsu baasteadmiste omandamiseks, kehatunnetuse ja põhisammude õppimiseks elementaartasemel. Luua võimalused ülevaate saamiseks jazztantsu ajaloost ja erinevatest jazztantsu stiilidest .

Õppeaine väljund: Õpilane suudab sooritada põhilisi jazztantsu samme ja liikumisi. On kursis jazztantsu ajalooga, suudab eristada erinevaid jazztantsu stiile.

Õppemaht:10 teoreetilist ja 50 praktilist tundi. 4

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Rahvastetantsud II

Aine eesmärk: luua võimalus õpilasel tutvuda erinevate rahvuste rahvaste tantsudega, nende sammustikuga ja eripäraga eesti, vene, moldaavia ja ungari rahvatantsude baasil.

Õppeaine väljund: õpilane valdab eesti, vene, moldaavia ja ungari rahvatantsude põhisammustikku ja suudab neist kokkupandud tantsukavu esitada.

Õppeaine maht: 10 teoreetilist ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus jälgitakse õpilase teadmisi erinevate rahvuste tantsudest ja nende sooritamisest ning tantsukava esitluse tehnilisest oskust.

Põhivõimlemine

Õppeaine eesmärk: põhivõimlemisalaste elementide, liikumiste õppimine nii vahendiga kui ka ilma. Neist kava seadmine ja nende esitamine. Õppeaine on vajalik õpilaste keha-, ruumi- ja tasakaalutunnetuse arendamiseks. Õppimine Ernst Idla võimlemise alustele tuginedes:

1. Liikumisõpetus sobib kõigile, olenemata harjutajate vanusest ja võimetest. Eesmärgiks on loomuliku ja funktsionaalse liikumise saavutamine.

2. Liikumisõpetus lähtub inimesest kui tervikust, mõjutade tema keha, hinge ja isiksust.

3. Liikumiõpetus lähtub põhiliikumistest- kõnnist jooksuni. Pall ja muusika on vahendid, mis inspireerivad ja aitavad liikumisele anda loomulikku sujuvust.

4. Funktsionaalse ja loomuliku liikumise saavutamiseks peab füüsilisele tegevusele lisanduma hingeline sisseelamine.

5. Metoorika ja koordinatsiooni arendamine peab algama varases lapsepõlves, enne puberteediiga. Hea koordinatsioon on kapital, mis säilib kogu elu. Teiste kehaliste võimete kestvus on lühiajalisem ja nõuab pidevalt treeningut.

Õppeaine väljund: õpilane on omandanud Ernst Idla põhivõimlemise alased teadmised õpitud ulatuses ja suudab esitada vastavaid õpitud kavasid. Õppeaine juurde käib ka osalemine võimlemisalastel festivalidel.

Õppemaht: 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal. 5

Tantsu eetika

Aine eesmärk: saada teadmisi, kuidas tantsida nii, et tulemus oleks kõigile meeldiv ja et tants näeks korrektne ja esteetiline välja.

Õppeaine väljund: suudab järgida tantsija tantsueetikat, arvestades esinemisel kaastantsijate, kaasesinejate ja publikumiga.

Õppemaht: 3 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

Rüht ja rühi hoid

Õppeaine eesmärk on saada teadmisi õigest rühist ja iseenda rühist ning rühivigadest. Õppeaine juurde kuulub praktiline rühivaatlus.

Õppeaine väljund: õpilane on teadlik enese rühist, oskab seda säilitada/paremaks muuta.

Õppemaht: 4 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

Vigastuste vältimine ja esmaabi

Õppeaine eesmärk on anda esmased teadmisi, kuidas treeningul käituda, et vältida vigastusi ja kuidas toimida õnnetusjuhtumi korral treeningtunnis.

Õppeaine väljund: õpilane on teadlik ohutust treeningust ja oskab õnnetusjuhtumi korral anda esmaabi.

Õppemaht: 8 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb kirjaliku eksamiga.

 

Valikained

Improvisatsioon

Aine eesmärk: anda võimalus õpilastel oma loovuse avastamiseks ja julguseks iseteadlikult liikuda. Õppida tunnetama oma keha ja teiste õpilaste liikumisi ning nende järgi osata oma liikumist muuta. Improvisatsiooni tundides õpitakse liikumiskvaliteetide, ruumi, dünaamika, rütmi ja erinevate tasandite kasutamist tantsukunstis nn. spontaanse valiku põhimõttel. Rõhk iseseisva töö ja grupitöö arendamisel. 6

Õppeaine väljund: õpilane julgeb ja suudab luua liikumisi ning suudab teiste liikumisi etteaimata ja neid järgida.

Õppemaht: 10 praktilist tundi.

Õppetöö lõppeb arvestusega.

Akrobaatika I

Aine eesmärk: lihtsamate akrobaatiliste elementide õppimine nagu tirelid, veered, turiseis, kaar sild, spagaat jne.

Õppeaine väljund: õpilane suudab sooritada ülal mainitud elemente nii isesisvalt, kui ka tanstu ja muu liikumise raames.

Õppemaht: 5 teoreetilist tundi ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus jälgitakse õpilase tehnilisi teadmisi elementide sooritamiseks ja elementide tehnilist sooritust.

Akrobaatika II

Aine eesmärk: keerulisemate akrobaatika elementide õppimine (sild ette, sild taha ratas kõrvale, erinevad kätelseisud jne). Aine eeldab õppeaine „Akrobaatika I“ eelnevat läbimist.

Õppeaine väljund: õpilane suudab sooritada erineavaid keerulisemaid akrobaatilisi elemente.

Õppemaht: 20 praktilist tundi

Õppetöö lõppeb eksamiga, kus kontrollitakse õpilase akrobaatiliste elementide sooritamise teoreetilisi teadmisi ja tehnilist sooritust.

Seltskonnatantsud

Õppeaine eesmärk: võimaldada õpilastel teha tutvust erinevate seltkonnatantsudega.

Õppeaine väljund: õpilane tunneb ja osakab tantsida erinevaid seltskonnatantse.

Õppemaht: 10 praktilist tundi.

Õppetöö lõppeb arvestusega.

Rütmika

Õppeaine eesmärk on korrigeerida õpilase kuulmis-, nägemis- ja kinesteetilist taju, arendada liigutuste jõudu ja täpsust ning koordinatsiooni. Õppeaine raames sooritatakse muusika taustal võimlemisharjutusi ja erinevaid liikumisi. 7

Õppeaine väljund: õpilane oskab luua ja sooritada erinevaid rütmilisi liikumisi ning neid publikumile ettekanda.

Õppemaht: 10 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus arvestatakse õpilaste erinevate koordinatsiooni liikumiste sooritamise oskust.

Rühmvõimlemine

Aine eesmärk: rühmvõimlemine (Aesthetic Group Gymnastics) on naiste spordiala, mille eesmärgiks on harmooniline, rütmiline, ökonoomne liikumistehnika. See on stiliseeritud, väljenduslik ja loomulik tervet keha haarav liikumine.

Õppeaine väljund: õpilane suudab olla graatsiline ja väljenduslik, sooritades erinevaid koordiniseeritud liikumisi. On õppinud oma keha paremini tundma ja valitsema. Õppeaine alla käib osalemine festivalidel ja võistlustel.

Õppemaht: 2 teoreetilist tundi ja 28 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.

Sissejuhatus kaasaegsesse tantsu

Õppeaine eesmärk: luua võimalused algteadmiste saamiseks kehaliikumise põhiprintsiipidest ja anatoomiliselt korrektsest keha valdamisest kaasaegse tantsu kontekstis. Keha liikumist mõjutatavate faktorite – aeg, ruum, vorm ja energia – analüüsivõime ja kasutusoskus läbi arendatud liikumisstruktuuride.

Õppeaine väljund: õpilane mõistab, mis tähendab vallata anatoomiliselt korrektset kehakasutust. Suudab rakendada lihtsamaid kaasaegse tantsu tehnilisi elemente. Suudab märkab erinevaid liikumiskvaliteete.

Õppeaine maht: 20 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.