Tants ja liikumine mudilastele

Tants ja liikumine mudilastele
ÕPPEKAVA

 

Õppekava lühikirjeldus

„Tants ja liikumine mudilastele“ on dokument, mille alusel toimub õppetöö Agneta Tantsukoolis.  Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, huvikooli põhikirjast. Õppekava alusel toimuv tantsimise ja liikumise alane õpe on mõeldud mudilastele vanuses 3-6 aastat, kes soovivad teha esimesi samme tantsumaailmas: õppida tundma põhivõimlemise  ja tantsulise liikumise aluseid ning väljendusvõimalusi, mida tants ja liikumine pakuvad. Rõhk on pandud 3-6 aastaste laste vanuselisele iseärasusele, arvestades  õpilaste võimet, loovust ja koostöövalmidusoskust.

 

Õppe eesmärgid

 • Tekitada huvi tantsulise liikumise vastu
 • Tantsulise liikumise algteadmiste õpetamine
 • Teadlikkuse tekitamine liikumisest ja tantsimisest saadud oskuste omandamisel
 • Mõtte „üks kõigi ja kõik ühe eest“  tähtsuse omandamine ja mõistmine

 

Õpiväljundid

 • Õpilane tunnetab lihtsamat rütmi ja oskab seda liikudes jälgida
 • Õpilane suudab orienteeruda ruumis, mõistes lihtsamaid liikumisi: ette, taha, vasakule, paremale.
 • Õpilane oskab teha lihtsamaid koordineeritud liikumisi
 • Õpilane oskab eristada erinevaid liikumise stiile.
 • Õpilane suudab teostada lihtsamaid akrobaatilisi elemente: tirel, turiseis, sild, jne.
 • Õpilane suudab teostada erinevaid lihtsamaid hüppeid.
 • Õpilane oskab sooritada  vahendiga ihtsamaid liikumisi.
 • Õpilane suudab sooritada tasakaaluharjutusi kahel jalal ja lihtsamaid ühel jalal.

 

Õppe kestus

Minimaalne õppekestus 1 kursus. Ühe kursuse kestus on 1 õppeaasta, sisaldades 100 akadeemilist praktilist tundi ja esinemise praktikat.

 

Õppe korraldus

 • Eelkooli õppetöö alustuse eelduseks on  soov alustada õpinguid tantsimise ja liikumise vallas.
 • Õppegrupi maksimaalne suurus on 16 inimest
 • Õppetöö toimub Tallinna Lindakivi Kultuurikeskuse ruumides 2 korda nädalas.
 • Õppekava „Tants ja liikumine mudilastele” on läbitud juhul, kui õpilane on saanud 7-aastaseks ja  õppeained on sooritatud positiivsele tulemusele.
  • „Arvestatud“ – õppeaine loetakse arvestatuks, kui 80% tundidest on läbitud
  • „Suurepärane“ –õpilane on omandanud õpitavast 90-100%
  • „Väga hea“ – õpilane on omandanud õpitavast 70-80%
  • „Hea“ – õpilane on omandanud õpitavast 50-60%
  • „Vajab harjutamist“ – õpilane on omandanud õpitavast alla 50%. Mittepositiivne tulemus, mis tähendab, et õpilane peab sooritama eksami uuesti või kordama õppeainet.

 

Õppeained:

Põhivõimlemine

Aine eesmärk: põhivõimlemisalaste elementide, liikumiste õppimine. Õppeaine on vajalik õpilaste keha tunnetamiseks, keha  tugevdamiseks, tasakaalutunnetuse ja koordinatsiooni arendamiseks. Aine juurde käivad ka lihtsamate akrobaatiliste elementide nagu tirel, turiseis, kätelseis jne õppimine. Õpitud elementidest ja liikumistest koostatakse esinemise kavad.

Õppeaine väljund: õpilane on omandanud põhivõimlemise alased teadmised ja suudab esitada vastavaid õpitud kavasid.

Õppeaine maht:  30 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Loovliikumine

Aine eesmärk: õpilane õpib tunnetama ruumi ja liikuma seal vastavalt suunadele ja ruumipunktidele. Õpib käsitlema erinevaid vahendeid liikumise ajal.

Õppeaine väljund: oskab liikuda ja orienteeruda erinevas ruumis  erinevaid vahendeid kasutades.

Õppeaine maht: 20 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Lastetants

Aine eesmärk: estraad- ja showtantsustiilis  lastepärasele muusikale saetud kavade õppimine ja nende esitamine.

Õppeaine väljund : õpilane valdab ülal mainitud tantsustiile õpitud mahus. Õppeaine juurde käib osalemine tantsualastel festivalidel.

Õppeaine maht:  30 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

.Sissejuhatus klassikalisse balletti

Aine eesmärk: klassikalise balletti osaliste põhisammude (battement tendu , battement tendu  jete, Rond de jambe à terre, demi plie) ja erinevate käte ning jalgade positsioonide õppimine.Väljapoolsuse arendamine, rühi tugevdamine.

Õppeaine väljund:  õpilane suudab sooritada ülalmainitud põhisamme. Mõistab klassikalise balleti õpitud termineid. Suudab hoida õiget rühti.

Õppeaine maht: 15 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

Rütmika

            Aine eesmärk: rütmi ja koordinatsiooni arendamine.

Õppeaine väljund: õpilane suudab luua ja järele teha kergemaid rütmiharjutusi.

Õppeane maht: 10 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.