Võimlemine ja tantsuline liikumine

Võimlemine ja tantsuline liikumine

 ÕPPEKAVA

Õppekava lühikirjeldus

„Võimlemine ja tantsuline liikumine“ on dokument, mille alusel toimub õppetöö Agneta Tantsukoolis.  Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, tantsukooli põhikirjast. Õppekava alusel toimuv võimlemise alane õpe on mõeldud võimlemishuvilistele õpilastele vanuses 7-14 aastat, kes soovivad õppida tundma erinevaid võimlemise stiile ja ning väljendusvõimalusi. Rõhk on pandud 7-14 aastaste laste vanuselisele iseärasusele, arvestades  õpilaste võimet, loovust ja koostöö valmidusoskust.

 

Õppe eesmärgid

 • Tekitada huvi võimlemise vastu.
 • Võimlemisalaste elementide algteadmiste õppimine ja järjepidev täiendamine.
 • Tervise tugevdamine läbi õige kehahoiaku omandamise.
 • Meeskonnatöö oskuste kujundamine põhimõttel „üks kõigi ja kõik ühe eest“
 • Osalemine võimlemise alastel võistlustel ja festivalidel.

 

Õpiväljundid

 • Õpilane tunnetab rütme ja oskab neid võimeldes  jälgida.
 • Õpilane suudab orienteeruda ruumis, mõistes erinevaid liikumisi ja suundi.
 • Õpilane oskab teha koordineeritud liikumisi ja oma keha suunata vastavalt vajadusele.
 • Õpilane oskab eristada erinevaid võimlemise stiile.
 • Õpilane suudab teostada erinevaid  akrobaatilisi elemente.
 • Õpilane suudab teostada erinevaid hüppeid ja pöördeid.
 • Õpilane oskab kasutada erinevaid vahendeid võimlemise vältel.
 • Õpilane suudab sooritada tasakaaluharjutusi kahel jalal ja ühel jalal.

 

Õppe kestus (maht)

Nominaalne õppe kestus on 3 kursust. Ühe kursuse kestus on 1 õppeaasta, sisaldades 200 akadeemilist tundi, esinemise praktikat ja lisaks suvelaagrit 10 päeva.  Ühe nädala õppetöö maht on 4 akadeemilist tundi.

Kogu õppekava tundide arv on 600 akadeemilist  tundi, millest on teoreetilisi tunde 20, praktilisi tunde 580.

 

Õppe korraldus

 • Õppe õppetöö alustuse eelduseks on  soov tegeleda võimlemise ja tantsulise liikumisega
 • Õppegrupi maksimaalne suurus on 16 inimest.
 • Õppetöö toimub Tallinna Lindakivi Kultuurikeskuse ruumides 3 korda nädalas.
 • Õppekava „ Võimlemine ja tantsuline liikumine“ on läbitud juhul, kui kõik õppeained on arvestatud või sooritatud positiivsele tulemusele.
  •  „A“ – arvestatud – õppeaine loetakse arvestatuks, kui 80% tundidest on läbitud
  • Hinne „5“ – õpilane on omandanud õpitavast 90-100%
  • Hinne „4“ – õpilane on omandanud õpitavast 70-80%
  • Hinne „3“ – õpilane on omandanud õpitavast 50-60%
  • Hinne „2“ – õpilane on omandanud õpitavast alla 50%. Mittepositiivne hinne, mis tähendab, et õpilane peab sooritama eksami uuesti või kordama õppeainet.

 

Õppeainete loend

Põhivõimlemine

Aine eesmärk: põhivõimlemisalaste elementide, liikumiste õppimine nii vahendiga kui ilma. Neist kava seadmine ja nende esitamine. Õppeaine on vajalik õpilaste keha-, ruumi-, tasakaalutunnetuse arendamiseks. Õppimine Ernst Idla võimlemise alustele tuginedes:

 1. Liikumisõpetus sobib kõigile, olenemata harjutajate vanusest ja võimetest. Eesmärgiks on loomuliku ja funktsionaalse liikumise saavutamine.
 2. Liikumisõpetus lähtub inimesest kui tervikust, mõjutade tema keha, hinge ja isiksust.
 3. Liikumiõpetus lähtub põhiliikumistest- kõnnist jooksuni. Pall ja muusika on vahendid, mis inspireerivad ja aitavad liikumisele anda loomulikku sujuvust.
 4. Funktsionaalse ja loomuliku liikumise saavutamiseks peab füüsilisele tegevusele lisanduma hingeline sisseelamine.
 5. Metoorika ja koordinatsiooni arendamine peab algama varases lapsepõlves, enne puberteediiga. Hea koordinatsioon on kapital, mis säilib kogu elu. Teiste kehaliste võimete kestvus on lühiajalisem ja nõuab pidevalt treeningut

Õppeaine väljund: õpilane on omandanud Ernst Idla põhivõimlemise alased algteadmised ja suudab esitada vastavaid õpitud kavasid. Õppeaine juurde käib ka osalemine võimlemisalastel festivalidel.

Õppeaine maht:  105 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Rühmvõimlemine

Aine eesmärk: rühmvõimlemine (Aesthetic Group Gymnastics) on naiste spordiala, mille eesmärgiks on harmooniline, rütmiline, ökonoomne liikumistehnika. See on stiliseeritud, väljenduslik ja loomulik tervet keha haarav liikumine.

Õppeaine väljund : õpilane suudab olla graatsiline ja väljenduslik, sooritades erinevaid koordiniseeritud liikumisi. On õppinud oma keha paremini tundma ja valitsema. Õppeaine alla käib osalemine festivalidel ja võistlustel.

Õppemaht: 100 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.

Iluvõimlemine

Aine eesmärk: individuaalõpe, valmistamaks õpilasi ette osalemiseks erinevatel iluvõimlemise individuaalsetel võistlustel. Õpilane õpib esinemiskava  ja valdama vastavaid nõutuid vahendeid

Õppeaine väljund : õpilane suudab olla graatsiline ja väljenduslik, sooritades erinevaid koordiniseeritud liikumisi erinevate vahenditega. On õppinud oma keha paremini tundma ja valitsema. Õppeaine alla käib osalemine festivalidel ja võistlustel.

Õppemaht: 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega

 

ÜKE  

Aine eesmärk: üldine kehaline ettevalmistus, mis sisaldab keha soojendust, lihastreeningut, venitust.

Õppeaine väljund: õpilase keha füüsiline areng, parem vastupidavus, parem kehahoid, tugevam tervis.

Õppeaine maht:  5 teoreetilist tundi ja 100 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.

 

Akrobaatika

Aine eesmärk: akrobaatiliste elementide õppimine nagu tirelid, veered, turiseis, kaar- sild, spagaat jne.

Õppeaine väljund: õpilane suudab sooritada akrobaatilisi  elemente nii isesisvalt kui ka võimlemiskava raames.

Õppeaine maht:  5 teoreetilist tundi ja 55 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus jälgitakse õpilase tehnilisi teadmisi elementide sooritamiseks ja elementide tehnilist sooritust.

 

Klassikaline ballett

Aine eesmärk: luua võimalused algteadmiste saamiseks kehaliikumise põhiprintsiipidest ja anatoomiliselt korrektsest keha valdamisest balleti kontekstis; luua võimalused arendada väljapoolsust ja lülisamba ning kehaosade sirutatust läbi balleti treeningsüsteemi esteetika.

Õppeaine väljund: õpilane suudab oma keha anatoomiliselt korrekstelt hallata, suudab sooritada liikumisseadeid teadlikult ja korrektselt ja  teab balleti terminoloogiat.

Õppemaht: 5 teoreetilist tundi ja 90 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus õpilane peab sooritama õpitud liikumiste ja tantsuelementide kombinatsioonid.

 

Tantsuline liikumine

Aine eesmärk: anda võimalus õpilastel oma loovuse avastamiseks ja julguseks iseteadlikult liikuda. Õppida tunnetama oma keha ja teiste õpilaste liikumisi ning nende järgi osata oma liikumist muuta. Tantsulise liikumie tundides õpitakse liikumiskvaliteetide, ruumi, dünaamika, rütmi ja erinevate tasandite kasutamist tantsukunstis nn. spontaanse valiku põhimõttel. Rõhk  iseseisva töö ja grupitöö arendamisel. Erinevate tantsustiilidega tutvumine.

Õppeaine väljund: õpilane julgeb ja suudab luua liikumisi ning suudab teiste liikumisi etteaimata ja neid järgida. Tunneb ja oskab kasutada erineavate tantsustiilide liikumisi võimlemises.

Õppemaht:  80 praktilist tundi.

Õppetöö lõppeb arvestusega.

 

Võimlemise eetika

Aine eesmärk: saada teadmisi, kuidas võimelda  nii, et tulemus oleks kõigile meeldiv ja et võimlemiskava näeks korrektne ja esteetiline välja.

Õppeaine väljund:   suudab võimelda nii , et arvestab esinemisel kaasvõimlejate, kaasesinejate ja publikumiga.

Õppemaht: 2 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

 

Vigastuste ennetamine

Aine eesmärk: jagada õpilasele teadmisi, mismoodi tuleb treeningutunnis ja esinemistel käituda, et vältida vigastusi.

Õppeaine väljund: õpilane omab teadmisi ohutust treeningust.

Õppemaht: 3 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.