Põhitaseme õpe

 TANTS ja liikumine põhitaseme õpe
ÕPPEKAVA

Õppekava lühikirjeldus

Õppekava „TANTS ja liikumine põhitaseme õpe“ on dokument, mille alusel toimub õppetöö Agneta Tantsukoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, tantsukooli põhikirjast. Õppekava alusel toimuv tantsimise alane õpe on mõeldud õpilastele vanuses 15-25, kes soovivad omandada süvendatud teadmisi tantsukunsti vallas.

Õppe eesmärgid

 • Luua võimalused süvendatud teadmiste ja tehniliste oskuste omandamiseks erinevate tantsustiilide tantsupraktikas.
 • Luua võimalused ja oskused õppida liikuma treeningprotsessis anatoomiliselt korrektselt ja vigastusi vältides .
 • Luua võimalused omandada süvendatud teadmisi tantsu toetavas teoreetilises ainestikus.
 • Luua võimalused laiapõhjaliseks ettevalmistuseks tantsukunsti vallas, mis tähendab ka edasiõppimise võimalusi erinevates tantsuharidust pakkuvates asutustes.

Õpiväljundid

 • Õpilane tunnetab erinevaid keerulisemaid rütme ja oskab neid ise luua ja liikuda ühest rütmist teise.
 • Õpilane suudab orienteeruda ruumis, arvestades erinevaid tasandeid, suundi, teisi õpilasi ja muid esemeid antud ruumis. Suudab eelenvalt mainitud faktorite ettenägematus muutuses enda liikumist muuta.
 • Õpilane suudab väljendada ennast keha liikumise abil.
 • Õpilane mõtleb loovalt, suudab teadvustada oma loomingulist protsessi ja luua ise lihtsamaid koreograafiaid.
 • Õpilane suudab teostada liikumise elemente anatoomiliselt korrektselt.
 • Õpilane on vastupidav, osav ning võimeline ette kandma pikemaid tantsu ja ka võimlemise alaseid etteasteid.
 • Õpilane oskab eristada erinevaid liikumise stiile ja neid omavahel võrrelda ning analüüsida.
 • Õpilane suudab teostada erinevaid akrobaatilisi elemente.
 • Õpilane suudab teostada erinevaid keerulisemaid hüppeid ja hüpete seeriaid nii ühel kui ka kahel jalal.
 • Õpilane suudab hallata erinevaid vahendeid erinevate liikumiste vältel.
 • Õpilane suudab sooritada erinevaid tasakaaluharjutusi ja pöördeid ühel jalal kuni 3 x 360 kraadi.

Õppe kestus (maht)

Nominaalne õppe kestus on 3 kursust. Ühe kursuse kestus on 1 õppeaasta, mis sisaldab 300 akadeemilist tundi, esinemise praktikat ja suvelaagrit 10 päeva. Ühe nädala õppetöö maht on 8 akadeemilist tundi.

Kogu õppekava tundide arv on 900 akadeemilist tundi, millest on teoreetilisi tunde 105, praktilisi tunde 795. Praktilistest tundidest valikaineid 60 tundi.

Õppe korraldus:

 • Põhiõppe õppetöö alustuse eelduseks on keskõppe läbimine või vastava tasemeeksami positiivne sooritus.
 • Õppegrupi maksimaalne suurus on 16 inimest.
 • Õppetöö toimub Tallinna Lindakivi Kultuurikeskuse ruumides.
 • Õppekava „TANTS jaliikumine – põhitaseme õpe” on läbitud juhul, kui kõik õppeained on sooritaud positiivsele tulemusele.
  • „A“ – arvestatud – õppeaine loetakse arvestatuks, kui 80% tundidest on läbitud
  • Hinne „5“ – õpilane on omandanud õpitavast 90-100%
  • Hinne „4“ – õpilane on omandanud õpitavast 70-80%
  • Hinne „3“ – õpilane on omandanud õpitavast 50-60%
  • Hinne „2“ – õpilane on omandanud õpitavast alla 50%. Mittepositiivne hinne, mis tähendab, et õpilane peab sooritama eksami uuesti või kordama õppeainet.

 

Õppeainete loend:

ÜKE III

Aine eesmärk: üldine kehaline ettevalmistus tantsualasteks treeninguteks. Tund sisaldab keha soojendust, lihastreeningut, venitust.

Õppeaine väljund: õpilase keha füüsiline areng, parem vastupidavus, parem kehahoid, tugevam tervis.

Õppemaht: 5 teoreetilist tundi ja 175 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.

Repertuaar III

Aine eesmärk: estraad-, jazz ja showtantsu stiilis kavade õppimine ja nende esitamine.

Õppeaine väljund: õpilane valdab ülal mainitud tantsustiile õpitud mahus. Õppeaine juurde käib osalemine tantsualastel festivalidel.

Õppemaht: 180 praktilist tundi

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Klassikaline ballett III

Aine eesmärk: luua täiendavaid teadmisi kehaliikumise põhiprintsiipidest ja anatoomiliselt korrektsest keha valdamisest balleti kontekstis; luua võimalused arendada väljapoolsust ja lülisamba ning kehaosade sirutatust läbi balleti treeningsüsteemi esteetika.

Õppeaine väljund: õpilane suudab oma keha anatoomiliselt korrekstelt hallata, suudab sooritada liikumisseadeid teadlikult ja korrektselt ja teab balleti terminoloogiat.

Õppemaht: 10 teoreetilist tundi ja 110 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus õpilane peab sooritama õpitud liikumiste ja tantsuelementide kombinatsioonid.

Klassikaline jazz II

Aine eesmärk on tehniliselt ja rütmiliselt keerulisemate elementide ja liikumiste õppimine. Improvisatsioonivõime arendamine. Stiilitunnetus, emotsionaalsuse ja musikaalsusega arvestamine tantsukombinatsioonide õppimisel, artistlikkuse ja isikupära arendamine koreograafia esitamisel.

Õppeaine väljund: õpilane suudab sooritada keerulisemaid jazztantsu elemente ja neist seatud esiemiskavu. On loov, stiilipuhas ja osakab tunnetada ja esitada erinevaid karaktereid jazztantsu valdkonnast.

Õppemaht: 10 teoreetilist ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Broadway jazz

Õppeaine eesmärk: luua võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi jazztantsus, arendades tantsutehnikat, musikaalsust, artistlikkust ja stiilitunnet läbi broadway jazzisuuna. Väljendusrikkuse arendamine, tehniliselt keeruliste ja nõudlike elementide omandamine ja sooritamine kombinatsioonides. Keha plastilisuse, vastupidavuse ja painduvuse arendamine.

Õppeaine väljund: õpilane omab teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ja oskusi broadway jazzisuunas. On tantsides tehniliselt kindlam, esinemises enesekindlam ja emotsionaalsem.

Õppemaht: 10 teoreetilist ja 50 praktilist tundi

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal.

Street jazz

Õppeaine eesmärk luua eeldused kaasaegsete tänavatantsustiilidega tutvumiseks ja praktiliseks omandamiseks ning läbi nende võimaluste arendada vaba kehatunnetust, liigutuste mälu, musikaalsust ja improvisatsioonioskust. Muusikavideotele jt. kommertsesinemistele oluliste detailide nagu vähese kohaltliikumisega koreograafia esitamise oskus, näo väljenduslikkus, grupi ja teise tantsija tunnetus, oskus vajadusel tuua välja oma isikupära.

Õppeaine väljund: õpilane omab teoreetilisi teadmisi tänavatantsu kultuurist ja ajaloost. Suudab eristada erinevaid tänavatantsude stiile. Omab praktilisi oskuseid erinevate tänavatantsustiilide põhiliikumiste esitamisel.

Õppemaht :10 teoreetilist ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal. 5

Rahvastetantsud III

Aine eesmärk: luua võimalus õpilasel tutvuda erinevate rahvuste rahvaste tantsudega, nende sammustikuga ja eripäraga. Eesti, vene, ukraina, itaalia, poola, ungari, hispaania jt. rahvatantsude baasil.

Õppeaine väljund: õpilane valdab ülal mainitud rahvatantsude põhisammustikku ja suudab neist kokkupandud tantsukavu esitada.

Õppeaine maht: 10 teoreetilist ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb eksamiga, kus jälgitakse õpilase teadmisi erinevate rahvuste tantsudest ja nende sooritamisest ning tantsukava esitluse tehnilisest oskust.

Põhivõimlemine

Õppeaine eesmärk: põhivõimlemisalaste elementide, liikumiste õppimine nii vahendiga kui ilma. Neist kava seadmine ja nende esitamine. Õppeaine on vajalik õpilaste keha-, ruumi-, tasakaalu tunnetuse arendamiseks. Õppimine Ernst Idla võimlemise alustele tuginedes:

1. Liikumisõpetus sobib kõigile, olenemata harjutajate vanusest ja võimetest. Eesmärgiks on loomuliku ja funktsionaalse liikumise saavutamine.

2. Liikumisõpetus lähtub inimesest kui tervikust, mõjutade tema keha, hinge ja isiksust.

3. Liikumiõpetus lähtub põhiliikumistest- kõnnist jooksuni. Pall ja muusika on vahendid, mis inspireerivad ja aitavad liikumisele anda loomulikku sujuvust.

4. Funktsionaalse ja loomuliku liikumise saavutamiseks peab füüsilisele tegevusele lisanduma hingeline sisseelamine.

5. Metoorika ja koordinatsiooni arendamine peab algama varases lapsepõlves, enne puberteediiga. Hea koordinatsioon on kapital, mis säilib kogu elu. Teiste kehaliste võimete kestvus on lühiajalisem ja nõuab pidevalt treeningut.

Õppeaine väljund: õpilane on omandanud Ernst Idla põhivõimlemise alased teadmised ja suudab esitada vastavaid õpitud kavasid. Valdab vahendi- palli- käsitlemist. Õppeaine juurde käib ka osalemine võimlemisalastel festivalidel.

Õppemaht: 60 praktilist tundi

Õppeaine lõppeb hindamisega poolaasta kontserdi esituse põhjal. 6

Tantsuajalugu

Õppeaine eesmärk: luua võimalused ülevaate saamiseks tantsu kujunemisest ja tekkimisest ning Euroopa lavatantsust eri ajastustel. Aine käsitleb elukutselise tantsu arengut Euroopas alates antiikajast kuni 21. sajandini. Vaatluse alla võetakse tantsija ühiskondlik seisund, tantsija ja koreograafi suhe, rahvuslus ja sooline identiteet tantsus ning nende muutumine läbi ajaloo.

Õppeaine väljund: õpilane oskab käsitleda ja analüüsida elukutselist tantsu selle ajaloolises ja kultuurilises kontekstis; omab algteadmisi tantsukunstile lähenemise erinevatest võimalustest (sotsioloogiline, esteetiline, psühholoogiline jne); suudab põhjendada oma tantsuga seonduvaid arvamusi ja seisukohti.

Õppeaine maht: 12 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb kirjaliku eksamiga.

Tantsukinesioloogia

Õppeaine eesmärk: luua eeldused teadmiste omandamiseks inimese liikumisaparaadi ehitusest ja talitlusest ning oskus ühendada teoreetilised teadmised reaalse liigutustegevusega. Õpitakse vaatlema ja analüüsima keha liikumist tantsus. Selgitatakse vigastuste tekke mehhanisme ja tantsulise tegevusega seotud riskimomente.

Õppeaine väljund: tunneb inimese skeleti ehitust, liigeste liikumisvõimalusi ning mõistab kehalise joondumise olulisust. Teab inimkeha liikumise kinesioloogilisi põhitõdesid.

Õppemaht: 12 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb kirjaliku eksamiga.

Tantsu eetika

Õppeaine eesmärk on saada teadmisi, kuidas tantsida nii, et tulemus oleks kõigile meeldiv ja et tants näeks korrektne ning eetiline välja.

Õppeaine väljund: õpilane suudab esitada tantse eestiliselt korrektselt, arvestab saada teadmisi kaastantsijate ja publikumiga.

Õppemaht: 3 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

Rüht ja rühi hoid

Õppeaine eesmärk on saada teadmisi õigest rühist ja iseenda rühist ning rühi vigadest. Õppeaine juurde kuulub praktiline rühivaatlus.

Õppeaine väljund: õpilane on teadlik enese rühist ja oskab seda säilitada või paremaks muuta.

Õppemaht: 4 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb hindelise arvestusega.

Toitumine

Õppeaine eesmärk on luua võimalus teadmiste saamiseks õigest, tervislikust toitumise ja treenimise vahelisest suhtest.

Õppeaine väljund: õpilane on teadlik tervislikust toitumisest ja sellest, kuidas toitumine mõjutab treeninguid ning vastupidi.

Õppemaht: 5 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb kirjaliku eksamiga.

Esmaabi

Õppeaine eesmärk: anda esmased teadmised, kuidas toimida õnnetusjuhtumi korral treeningtunnis.

Õppeaine väljund: õpilane oskab anda esmaabi õnnetusjuhtumi korral.

Õppemaht: 6 teoreetilist tundi.

Õppeaine lõppeb kirjaliku eksamiga.

 

Valikained

Kaasaegne tants

Õppeaine eesmärk: luua võimalused algteadmiste saamiseks kehaliikumise põhiprintsiipidest ja anatoomiliselt korrektsest keha valdamisest kaasaegse tantsu kontekstis. Keha liikumist mõjutatavate faktorite – aeg, ruum, vorm ja energia – analüüsivõime ja kasutusoskus läbi arendatud liikumisstruktuuride.

Õppeaine väljund: õpilane valdab anatoomiliselt korrektset kehakasutust. Rakendab tantsutehnilisi oskusi (füüsiliste, tantsuliste ja kaasnevad aspektide valdamine). Märkab erinevaid liikumiskvaliteete ja analüüsib teoreetilist tausta.

Õppeaine maht: 10 teoreetilist ja 50 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega poolaasta kontserdi esitluse põhjal. 8

Improvisatsioon

Aine eesmärk on luua võimalus õpilastel oma loovuse avastamiseks ja julguseks iseteadlikult liikuda. Õppida tunnetama oma keha liikumisi ja teiste õpilaste liikumisi ning nende järgi osata oma liikumisi muuta. Improvisatsiooni tundides õpitakse liikumiskvaliteetide, ruumi, dünaamika, rütmi ja erinevate tasandite kasutamist tantsukunstis nn. spontaanse valiku põhimõttel. Rõhk iseseisava töö ja grupitöö arendaminsel.

Õppeaine väljund: õpilane julgeb ja suudab luua liikumisi ning suudab teiste liikumisi etteaimata ja neid järgida.

Õppemaht: 10 praktilist tundi.

Õppetöö lõppeb arvestusega.

Akrobaatika II

Aine eesmärk: keerulisemate akrobaatika elementide õppimine (sild ette, sild taha ratas kõrvale, erinevad kätel seisud jne). Aine eeldab õppeaine Akrobaatika I eelnevat läbimist.

Õppeaine väljund: õpilane suudab sooritada erineavaid keerulisemaid akrobaatilisi elemente.

Õppemaht: 20 praktilist tundi

Õppetöö lõppeb eksamiga, kus kontrollitakse õpilase akrobaatiliste elementide sooritamise teoreetilisi teadmisi ja tehnilist oskust.

Seltskonnatantsud

Õppeaine eesmärk: võimaldada õpilastel teha tutvust erinevate seltkonnatantsudega.

Õppeaine väljund: õpilane tunneb ja osakab tantsida erinevaid seltskonnatantse.

Õppemaht: 10 praktilist tundi.

Õppetöö lõppeb arvestusega.

Rütmika

Õppeaine eesmärk on korrigeerida õpilase kuulmis-, nägemis- ja kinesteetilist taju, arendada liigutuste jõudu ja täpsust ning koordinatsiooni. Õppeaine raames sooritatakse muusika taustal võimlemisharjutusi ja erinevaid liikumisi.

Õppeaine väljund: õpilane oskab luua ja sooritada erinevaid rütmilisi liikumisi ning neid publikumile ettekanda. 9

Õppemaht: 20 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb praktilise eksamiga, kus arvestatakse õpilaste erinevate koordinatsiooniliste liikumiste sooritamise oskust.

Rühmvõimlemine

Aine eesmärk: rühmvõimlemine (Aesthetic Group Gymnastics) on naiste spordiala, mille eesmärgiks on harmooniline, rütmiline, ökonoomne liikumistehnika. See on stiliseeritud, väljenduslik ja loomulik tervet keha haarav liikumine.

Õppeaine väljund: õpilane suudab olla graatsiline ja väljenduslik, sooritades erinevaid koordiniseeritud liikumisi. On õppinud oma keha paremini tundma ja valitsema. Õppeaine alla käib osalemine festivalidel ja võistlustel.

Õppemaht: 2 teoreetilist tundi ja 28 praktilist tundi.

Õppeaine lõppeb arvestusega.