Põhikiri

AGNETA TANTSUKOOL
PÕHIKIRI

1. KOOLI NIMI

Agneta Tantsukool (edaspidi Kool) on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud MTÜ Tantsuklubi Agneta (edaspidi Tantsuklubi) huvikool.

2. KOOLI ASUKOHT

2.1. Kooli asukoht on Lindakivi Huviringidemaja, Kalevipoja 10, Tallinn, 13625.
2.2. Kooli postiaadress on Kalevipoja põik 10-35, Tallinn, 13614

3. KOOLI STRUKTUUR

3.1. Kool on omaniku Tantsuklubi allüksus.
3.2. Kooli juhtorganid on hoolekogu ja direktor.
3.3. Kooli personali moodustavad direktor, treener-pedagoogid ja teised töötajad.
3.4. Kooli struktuur ja koosseis kinnitatakse omaniku juhatuse otsusega.

4. DIREKTORI JA HOOLEKOGU PÄDEVUS JA ÜLESANDED

4.1. DIREKTOR

4.1.1. Direktor juhib ja esindab Kooli, järgides Kooli omaniku ja Kooli hoolekogu seaduslikke korraldusi.
4.1.2. Direktor kooskõlas hoolekoguga koostab ja kinnitab Kooli sisekorraeeskirjad;
4.1.3. Direktor kinnitab Kooli asjaajamise korra;
4.1.4. Direktor kinnitab Kooli personali ametijuhendid ja tööalast suhtlemist korraldavad dokumendid;
4.1.5. Direktor kooskõlas hoolekoguga koostab ja kinnitab Kooli sisekorraeeskirjad;
4.1.6. Direktor sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingud Kooli personaliga;
4.1.7. Direktor tagab personalile ohutud töötingimused omapoolse hinnanguga Kooli omanikule;
4.1.8. Direktor koostab tunniplaani, mille kinnitab omanik;
4.1.9. Direktor teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
4.1.10. Direktor teeb ettepanekuid Kooli põhikirja muutmiseks;
4.1.11. Direktori määrab ja saab tagasi kustuda Kooli omanik
4.1.12. Direktor määratakse ametisse määramata tähtajaks.

4.2. HOOLEKOGU

4.2.1. Hoolekogu on vähemalt viie liikmeline, kuhu kuuluvad:

4.2.1.1. direktor;
4.2.1.2. pedagoogide esindaja;
4.2.1.3. lapsevanemate esindajad;
4.2.1.4. Kooli omaniku esindajad.

4.2.2. Hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Kooli omanikule;
4.2.3. Hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Kooli omanikule;
4.2.4. Hoolekogu teeb vajadusel Kooli omanikule ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
4.2.5. Hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
4.2.6. Hoolekogu teeb ettepanekuid Kooli põhikirja muutmiseks.

5. HOOLEKOGU MÄÄRAMISE, TAGASIKUTSUMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS.

5.1. Kooli hoolekogu määratakse iga õppeaasta algul.
5.2. Kooli hoolekogu võib tagasi kutsuda ja soovitada uuesti määrata Kooli omanik.
5.3. Kooli hoolekogu volitused algavad uue õppeaasta alguses hoolekogu määramisega ja lõppevad õppeaasta lõpus.

6. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD.

6.1. Ettepaneku põhikirja muutmiseks võivad esitada nii Kooli omanik, direktor, kui hoolekogu.
6.2. Kooli põhikirja muutused kinnitab Kooli omanik, kui muutuste poolt hääletab 2/3 omaniku juhatuse liikmetest.

7. HARIDUSE JA ÕPPEASUTUSE LIIK

7.1. Kool on huvialakool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat tantsu ja võimlemise alast huviharidust.

8. ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

8.1. Kooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt regitstreeritud õppekava, mille on kinnitatud Kooli omanik.
8.2. Õppeaasta Koolis algab üldjuhul 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.
8.3. Õppetöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal. Täiendavalt toimub õppe- ja treeningtöö tantsulaagrites või individuaalõppe korras.
8.4. Kooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid:

8.4.1. treening- ja teoreetilised tunnid;
8.4.2. individuaaltreeningud;
8.4.3. osavõtt võistlustest, festivalidest, esinemistest ja laagritest.

8.5. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest tantsumeisterlikkuse astmest teise toimub vastavalt õppekavale.
8.6. Kooli õppekavas teeb muudatusi hoolekogu, need kinnitab kooli omanik.
8.7. Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on väärtushinnangute kujundamine „fair play” reegleid silmas pidades ja sportlike eluviiside järgimine.
8.8. Kooli õppekorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl neljas järjestikuses ja erineva õppekavaga meisterlikkuse astmes:

8.8.1. TANTS ja liikumine mudilastele;
8.8.2. TANTS ja liikumine – algtaseme õpe;
8.8.3. TANTS ja liikumine – kesktaseme õpe;
8.8.4. TANTS ja liikumine – põhitaseme õpe.

8.9. Kool tagab õpilase Koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase päevakava.

9. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE, VÄLJAARVAMISE JA LÕPETAMISE KORD

9.1. Kooli võivad õppima asuda isikud, kes on vähemalt 18 kuud vanad.
9.2. Õppima asumiseks täidab lapsevanem avalduse lapse ja lapsevanemate andmetega ning valib õppemaksu maksmise viisi. Nende tegevuste alusel koostatakse omakorda õppeleping, mis kehtib algtaseme, kesktaseme ja põhitaseme õppe korral 3 õppeaastat. Eelkooli õpilastel on õppelepingu kestvus 1 õppeaasta .
9.3. Uute õpilaste nimekiri kinnitatakse Kooli nõukogu otsusega.
9.4. Õpilane arvatakse Koolist välja

9.4.1. kui ta on põhjendamatult puudunud 30 päeva;
9.4.2. õpilase kirjaliku avalduse põhjal üks kuu enne lahkumisaega;
9.4.3. kui õppemaks on kahe kuu vältel tasumata;
9.4.4. kui õpilane rikub Kooli sisekorraeeskirju ega austa kooli heakorda;
9.4.5. kui õpilane korduvalt halvustab teisi õpilasi;
9.4.6. kui õpilane halvab oma tegevusega Kooli mainet ja rikub materiaalseid väärtusi.

9.5. Otsuse õpilase koolipoolsest väljaarvamisest teeb Kooli hoolekogu.
9.6. Kool loetakse lõpetatuks pärast vastava õppekava täitmist.
9.7. Kooli lõpetamist tõendab Kooli lõputunnistus.

10. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

10.1. Õpilasel on õigus

10.1.1. saada informatsiooni enne kursuse algust õppekavadest, Kooli struktuurist, õppeperioodist, sisekorraeeskirjadest ja õppemaksudest;
10.1.2. kasutada treeningtöös ja võistlustel kooli inventari, spordivarustust ja spordirajatisi vastavalt kehtestatud tunni- ja võistlusplaanile,
10.1.3. saada Kooli kursuse lõpetamisel ning ettenähtud tingimuste täitmisel kooli vastava kursuse lõputunnistus.
10.1.4. osaleda Kooli hoolekogu koosolekul oma küsimuste arutelul, millest talle teatatakse vähemalt 15 päeva enne hoolekogu koosoleku toimumist,
10.1.5. lahkude koolist omal soovil.

10.2. Õpilane on kohustatud:

10.2.1. tasuma Kooli õppemaksu õigeaegselt,
10.2.2. täitma Kooli sisekorraeeskirja,
10.2.3. Koolist lahkudes tagastama tema käes oleva vara või hüvitama selle vastavas väärtuses,
10.2.4. arvestama kaasõpilaste heaoluga,
10.2.5. hoidma Kooli head mainet.

11. PEDAGOOGIDE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1. Töötajatel on kõik tööd reguleeritavate õigusaktidega sätestatavad ja töölepingust tulenevad õigused.
11.2. Töötajate kohustused ja vastutus on määratud ametijuhendiga ning määratletud individuaalsetes töölepingutes.
11.3. Pedagoogidel on õigus:

11.3.1. loobuda nende ainete õpetamisest, mis ei ole tema õppekavas ette nähtud,
11.3.2. loobuda nende õpilaste õpetamisest, kellega töötamise metoodikat ta ei valda.

11.4. Pedagoogid on kohustatud:

11.4.1. hoolt kandma tema poolt õpetatavate õppeainete käsitluse vastavusest Kooli pedagoogiliste eesmärkide saavutamisel,
11.4.2. osalema aktiivselt Kooli arengus,
11.4.3. tegelema erialase enesetäiendamisega,
11.4.4. järgima õpetuses Kooli omaniku poolt kinnitatud õppekava,
11.4.5. aru andma oma tööst Kooli hoolekogule.

12. ÕPPEKEEL JA ASJAAJAMISKEEL

12.1. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
12.2. Õppe- ja suhtlemiskeelteks on eesti, inglise ja vene keel.

13. ÕPPEMAKSU KEHTETSAMINE, SELLEST VABASTAMINE JA ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE NING ÕPPETOETUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD.

13.1. Kooli õppemaksu suuruse kinnitab omaniku juhatus koostöös Kooli hoolekoguga, arvestades Kooli finants-majanduslikku seisu.
13.2. Õppemaksu ei muudeta õppeperioodi jooksul.
13.3. Õppemaks kehtestatakse Kooli ja õpilaste vahelise lepinguga, lapsevanema esitatud avalduse alusel.
13.4. Kooli direktor võib õppemasku suuruse osas teha soodustusi või vabastade õppemaskust heade õppetöö tulemuste ja majanduslike raskuste korral vastavalt omaniku juhatuse poolt kinnitatud otsusele.

14. KOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

14.1. Kooli tegevus lõpetatakse, kui omanik Kooli reorganiseerib või suleb.
14.2. Kooli reorganiseerimisel taotletakse uus koolitusluba.
14.3. Kooli sulgemine toimub vastavalt „Erakooliseadusele“ omaniku algatusel või koolitusloa tühistamisel.
14.4. Kooli omanik algatab õigusaktides sätestatud korras Kooli tegevuse lõpetamise:

14.4.1. kui omaniku vastu on algatatud likvideerimismenetlus,
14.4.2. kui omanik või Kooli hoolekogu on võtnud vastu otsuse, et Kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

14.5. Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse seaduses ettenähtud isikutele vähemalt neli kuud ette.
14.6. Kooli sulgemise ja korra otsustab omaniku juhtorgan ning seejärel moodustatakse likvideerimiskomisjon, mille moodustamisega lõppevad Kooli hoolekogu ning juhataja õigused ja kohustused.

Põhikiri on kinnitatud MTÜ Tantsuklubi Agneta juhatuse koosolekul 5.septembril 2013. aastal Tallinnas ning see jõustub Kooli kandmisel Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi õppeasutuste registrisse.

Agnes Mägismaa
MTÜ Tantsuklubi Agneta
Juhatuse liige